FEEC Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya

Federa’t Online

Autorització per la recollida de dades

Autorització per a la recollida de dades de nous federats.

De conformitat amb l’establert en la normativa vigent de Protecció de Dades de Caràcter personal, li informem que les seves dades recollides a partir del present formulari seran tractades per:

  • La FEDERACIÓ D’ENTITATS EXCURSIONISTES DE CATALUNYA  NIF:G58134081 ADREÇA: LA RAMBLA, 41, pral.  08002 – BARCELONA, així com a l’entitat escollida per federar-se.

Que vostè pot contactar amb el Responsable de Privadesa dirigint-se per escrit al mail feec@feec.cat o trucant al telèfon 934120777.

A la FEDERACIÓ D’ENTITATS EXCURSIONISTES DE CATALUNYA i L’ENTITAT ESCOLLIDA tractem la informació que ens facilita amb la finalitat de que es pugui federar.

Les dades proporcionades es conservaran durant el temps necessari per complir amb les obligacions legals.

L’informem que les seves dades seran cedides l’entitat escollida amb la finalitat que pugui federar-se. Així mateix l’informem que les seves dades no es cediran a cap altre tercer, excepte que hi hagi una obligació legal i a totes aquelles entitats amb les quals sigui necessària la comunicació amb la finalitat de complir amb la prestació del servei anteriorment esmentat.

La FEDERACIÓ D’ENTITATS EXCURSIONISTES DE CATALUNYA li informa que procedirà a tractar les dades de manera lícita, lleial, transparent, adequada, pertinent, limitada, exacta i actualitzada. És per això que la FEDERACIÓ D’ENTITATS EXCURSIONISTES DE CATALUNYA I L’ENTITAT ESCOLLIDA es compromet a adoptar totes les mesures raonables per a que aquestes se suprimeixin o rectifiquin sense dilació quan siguin inexactes.

Mentre no ens comuniqui el contrari, entendrem que les seves dades no han estat modificades i que es compromet a notificar-nos qualsevol variació.

D’acord amb els drets que li confereix la normativa vigent en protecció de Dades de Caràcter Personal podrà exercir els drets d’accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició, dirigint la seva petició a l’adreça postal indicada més amunt o bé a través de correu electrònic feec@feec.cat, així com a l’adreça l’entitat  escollida. En aquest sentit, i  en tot moment, disposarà del dret a revocar el consentiment prestat mitjançant la present clàusula.

Li informem que podrà dirigir-se a l’Autoritat de Control competent per presentar la reclamació que consideri oportuna.

D’altra banda, en virtut del que estableix la Llei 1/1982, de 5 de maig, sobre el dret l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, sol·licitem el seu consentiment per poder publicar les seves imatges, obtingudes durant la seva participació a l’activitat esportiva corresponent a la present inscripció, a la pàgina web, xarxa social, revista o qualsevol altra mitjà electrònic o de premsa de la FEDERACIÓ D’ENTITATS EXCURSIONISTES DE CATALUNYA i l’entitat escollida, sense que tals captacions tinguin finalitats publicitàries, comercials o de naturalesa anàloga. L’esmentat consentiment explícit podrà ser revocat en qualsevol moment per l’interessat.

A partir de l’acceptació del present formulari vostè  autoritza expressament el tractament de les seves dades de caràcter personal, per part de la FEDERACIÓ D’ENTITATS EXCURSIONISTES DE CATALUNYA i de l’entitat escollida.