FEEC Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya

 | FEEC

Repte entitats / Normativa i funcionament

Normativa i funcionament

NORMATIVA DEL REPTE D’ENTITATS

  • ALPINISME
  • ESQUÍ DE MUNTANYA
  • BICICLETA TOT TERRENY
  • SENDERISME

ARTICLE 1. PRÒLEG

El diccionari defineix la paraula repte com un objectiu difícil que constitueix un estímul i un desafiament per a qui se’l proposa.
Amb la voluntat de promocionar la pràctica de l’alpinisme, l’esquí de muntanya, la bicicleta tot terreny i el senderisme, o sigui, l’excursionisme en algunes de les seves disciplines, des de la Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya (FEEC) proposem aquest Repte als membres de les Entitats Excursionistes que formen la nostra Federació.
No és una activitat competitiva, si bé és cert que pretenem crear, entre els diferents equips que hi participin, una competència sana que els animi i motivi a superar els reptes que anirem proposant.
Valorarem però l’esforç de tots els participants, i reconeixerem a tots aquells equips i entitats que hagin assolit un nombre de reptes determinat.

ARTICLE 2. ORGANITZACIÓ DEL CALENDARI

2.1 La Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya (FEEC) proposarà anualment un calendari
amb els reptes de cada disciplina.

2.2 Aquest calendari serà per temporades, començant al setembre i acabant al juny.

2.3 Conjuntament amb el calendari s’obrirà un període d’inscripció dels equips, que començarà al mes de juliol i es tancarà a finals de desembre.

2.4 L’Àrea d’Excursionisme de la FEEC és la responsable de rebre les sol·licituds per participar al Repte d’Entitats i de donar resposta als clubs/equips sol·licitants.

ARTICLE 3. MODALITATS DEL REPTE D’ENTITATS

3.1 El Repte d’Entitats es compon de les següents disciplines: Alpinisme, Esquí de Muntanya, BTT i Senderisme.

3.2 Hi haurà cada temporada una altre repte d’una disciplina esportiva com a disciplina “convidada”.

3.3 Cada disciplina comptarà amb 4 reptes, sempre que la meteorologia ho permeti, a excepció de la disciplina convidada que comptarà amb un sol repte.

3.4 Hi haurà 5 modalitats on podran participar els equips

  • Repte Alpinisme (4 reptes)
  • Repte Esquí de muntanya (4 reptes)
  • Repte BTT (4 reptes)
  • Repte Senderisme (4 reptes)
  • Repte d’Entitats ( 16 + 1 reptes)

3.5 La disciplina de Senderisme comptarà amb dos formats, un d’adults i un de familiar.

ARTICLE 4. PARTICIPACIÓ EN EL REPTE D’ENTITATS

4.1 Per participar al Repte d’Entitats caldrà ser membre d’un equip d’una entitat de la FEEC

4.2 Les entitats de la FEEC poden presentar tants equips com vulguin.

4.3 Per presentar un equip caldrà omplir el formulari que trobareu al web de al FEEC.

4.4 Els equips hauran de triar un nom que haurà d’anar seguit del nom de la seva entitat.

4.5 Cada equip haurà d’estar compost d’un mínim de tres i un màxim de quatre membres, a excepció dels equips que participin a la disciplina de senderisme format familiar, que hauran
d’estar formats per dos adults i entre un i tres menors com a màxim.

4.6 A més a més dels seus membres, els equips tindran l’opció d’inscriure un o dos suplents per cobrir possibles lesions o baixes imprevistes.

4.7 Els membres suplents només podran cobrir una bacant prèvia confirmació de l’organització.

4.8 Tots els membres de l’equip hauran de tenir la llicència federativa vigent que cobreixi la disciplina en la que participen.

4.9 En la realització d’un repte, els membres d’un equip poden anar acompanyats d’altres persones
que no formin part del seu equip.

ARTICLE 5 MATERIAL I EQUIP

Durant les activitats totes les persones han de dur el material i equip esportiu necessari i adequat al repte segons la meteorologia del dia i/o època de l’any que el realitzin. L’organització, pot
determinar l’ús obligatori d’algun material.

ARTICLE 6. CARACTERÍSTIQUES DELS REPTES

6.1 Repte d’alpinisme

6.1.1 Cims, canals o crestes on pot ser necessari encordar-se i l’ús de piolet i grampons.

6.1.2 Travesses d’alta muntanya en condicions hivernals

6.1.3 Caldrà ser autònom en l’ús del material de progressió per alta muntanya.

6.1.4 Caldrà saber encordar-se i fer bon ús del material de progressió

6.1.5 Caldrà tenir coneixements de nivologia

6.1.6 Caldrà tenir coneixements d’orientació

6.1.7 Caldrà un bon estat físic

6.2 Repte d’Esquí de muntanya

6.2.1 Travesses o ascensions amb esquís de muntanya

6.2.2 Caldrà tenir un bon domini de la tècnica

6.2.3 Caldrà ser autònom en l’ús del material d’esquí de muntanya.

6.2.4 Caldrà tenir coneixements de nivologia

6.2.5 Caldrà tenir coneixements d’orientació

6.2.6 Caldrà un bon estat físic

6.3 BTT

6.3.1 Travesses de llarg recorregut amb desnivell significatiu

6.3.2 Caldrà tenir una bona tècnica

6.3.3 Caldrà tenir coneixements d’orientació

6.3.4 Caldrà un bon estat físic

6.4 Repte de Senderisme

Format Adults:

6.4.1 Travesses de llarg recorregut

6.4.2 Excursions en terreny hivernal

6.4.3 Excursions amb trams aeris

Format familiar:

6.4.4 Excursions amb al·licients engrescadors

6.4.5 En alguns reptes pot ser necessari que els menors portin elements de retenció

6.5 Repte d’Entitats

6.5.1 Caldran disposar de tots els punts anteriors de l’article 6

6.5.2 La disciplina convidada podrà ser: escalada, barranquisme, espeleologia, excursionisme
amb orientació o qualsevol altra que es pugui realitzar en un raid d’esports de muntanya.

 

ARTICLE 7. DURADA

7.1 Les temporades aniran de setembre a juny

7.2 Cada repte disposarà d’un període de temps determinat en la seva fitxa tècnica.

7.3 La durada podrà ser d’un o dos dies com a màxim.

7.4 No es validaran reptes realitzats fora de les dates indicades en la seva fitxa tècnica.

ARTICLE 8. CATEGORIES

8.1 S’estableix una sola categoria pels equips:

Categoria Edat
Absoluta Majors d’edat

8.2 Podran participar als reptes aquells esportistes que a 31 de desembre de l’any en curs tinguin 18 anys. Els menors de 18 anys a l’inici de temporada hauran presentar una autorització
signada pels pares o tutors legals a l’hora de fer la inscripció.

8.3 La disciplina de Senderisme en el seu format familiar permetrà menors d’entre 6 i 17 anys prèvia autorització dels pares o tutors legals.

ARTICLE 9. PUNTUACIONS

9.1 Cada repte tindrà una puntuació que anirà de 4 a 12 en funció de la seva dificultat física i tècnica. Es valorarà també aspectes com el nivell de compromís i exposició per assolir el repte.

9.2 La puntuació de cada repte es basarà en la taula següent:

Grau Punts
Exposició Baixa 1
Mitja 2
Alta 3
Compromís Baixa 1
Mitja 2
Alta 3
Dificultat tècnica Baixa 1
Mitja 2
Alta 3
Exigència física Baixa 1
Mitja 2
Alta 3

9.3 La puntuació de cada repte estarà especificada en la seva fitxa tècnica.

9.4 A l’inici de temporada es donarà a conèixer la puntuació estimada de tots els reptes per tal de que els equips puguin realitzar la seva planificació. Aquesta puntuació però, podrà tenir lleus
variacions a l’hora de sortir publicada motivades per la climatologia.

9.5 Es reconeixerà a tots els equips que hagin assolit el 75% de la puntuació total si participen en una sola modalitat.

9.6 Es reconeixerà a tots els equips que hagin assolit el 50% de la puntuació total si participen a totes les disciplines del Repte d’Entitats.

9.7 Es reconeixerà a tots els equips de la disciplina de Senderisme familiar que hagin assolit el 50% de la puntuació total.

ARTICLE 10. CONDICIONANTS PER ASSOLIR UN REPTE

10.1 En la fitxa tècnica de cada repte hi haurà detallades les proves que haurà d’aportar l’equip per demostrar que ha assolit el repte, ja siguin tracks, fotografies de llocs concrets, etc.

10.2 Perquè un repte sigui considerat com ha assolit ha d’haver estat finalitzat com a mínim per dos membres del mateix equip en la mateixa data.

10.3 En el cas del Senderisme familiar la participació dels dos adults és obligatòria i per reconèixer el Repte caldrà que hi hagi participat també com a mínim un menor.

10.4 Les proves indicades en la fitxa tècnica s’hauran de fer arribar a la FEEC en els 15 dies posteriors a la data de realització del repte.

10.5 No es validaran documents entregats fora de data ni reptes realitzats fora del període indicat.

10.6 Els reptes assolits per cada equip i la seva puntuació es publicaran al web de la FEEC

ARTICLE 11. GESTIÓ

11.1 La FEEC designarà un Comitè que serà l’encarregat de validar els reptes assolits pels equips.

11.2 Aquest Comitè tindrà potestat per resoldre totes les qüestions relacionades amb les validacions i/o assoliments dels reptes.

11.3 Totes les comunicacions amb el Comitè es realitzaran a través del correu repte@feec.cat

ARTICLE 12. ORGANITZACIÓ

L’organització haurà de cobrir les següents funcions:

12.1 Organització del calendari

12.2 Elaboració dels reptes

12.3 Control d’inscripcions

12.4 Resolució de les reclamacions

12.5 Publicació de les puntuacions

12.6 Entrega dels reconeixements

ARTICLE 13. COMPORTAMENT DELS PARTICIPANTS

13.1 Respecte absolut pel medi ambient

13.2 Minimitzar l’impacte del nostre pas. Imprescindible emportar-se totes les deixalles.

13.3 Respecte i ajuda, si cal, a altres equips amb els que es pugui coincidir fent un repte.

13.4 Respectar els valors del mon de la muntanya: esforç, perseverança, solidaritat, companyerisme

13.5 Ser honestos amb si mateixos i amb la resta de participants. No intentar validar reptes no assolits.

13.6 Valorar bé les condicions climatològiques abans d’iniciar un repte.

13.7 Valorar bé el material, tècnica i grau de dificultat del repte que es vol fer. Actuar en conseqüència.

13.8 Informar a l’organització de tots aquells aspectes rellevants que hagin trobat en la realització d’un repte i que no hagin trobat indicats en la seva fitxa tècnica.

 

ARTICLE 14. INFRACCIONS

14.1 Les infraccions i penalitzacions es regiran segons la següent taula:

Infracció Penalització
A.1 Falta greu per a la seguretat Desqualificació
A.2 Trampa No validació del repte
A.3 Reiteració trampa Desqualificació
A.4 Omissió d’ajuda No validació del repte
A.5 Omissió de socors Desqualificació

 

14.2 Reglament disciplinari conducta esportiva
Si en el transcurs d’un repte o fora d’ell el Comitè considerés que han ocorregut fets que puguin ser constitutius de falta, formularà denúncia davant el Secretari General de la FEEC interesant
la incoació d’expedient disciplinari davant el Comitè de Competició i Disciplina Esportiva de la FEEC.

ARTICLE 15. RECLAMACIONS

15.1 Les reclamacions han de fer-se mitjançant el document annex 1 d’aquest reglament.

15.2 Aquesta reclamació s’haurà de presentar al Comitè mitjançant el correu repte@feec.cat.

15.3 El Comitè haurà de fer un informe de la reclamació i la seva resolució, i n’entregarà còpia a l’equip o entitat reclamant.

15.4 Els participants tenen dret a recórrer la decisió del Comitè. Es farà per escrit a l’Àrea d’Excursionisme de la FEEC dins dels 7 dies naturals següents a haver rebut la resolució del
Comitè, que resoldrà en el termini de 30 dies posteriors a la presentació de la reclamació. Un cop esgotada aquesta via es podrà recórrer als òrgans jurisdiccionals de disciplina esportiva de
la FEEC, i posteriorment, al Tribunal Català de l’Esport.

ARTICLE 16. RESPONSABILITATS

16.1 El sol fet de participar en un dels reptes representa l’acceptació del present reglament.

16.2 La FEEC no es fa responsable dels danys de qualsevol mena derivats o ocasionats per negligència o mala fe i altres casos contemplats a les exclusions de la pòlissa de responsabilitat
civil contractada per la FEEC, durant la celebració dels reptes que integren el calendari oficial.

16.3 La FEEC no es fa responsable dels danys que poguessin patir els participants dels reptes. És responsabilitat de cada participant avaluar les seves capacitats físiques i tècniques abans
d’iniciar un repte.

16.4 És responsabilitat dels participants portar el material obligatori i el material extra adequat per cada un dels reptes.

16.5 És responsabilitat dels participants informar-se de les condicions meteorològiques que es trobaran a l’hora d’iniciar el repte.

16.6 És responsabilitat dels adults participants en la disciplina de Senderisme familiar avaluar la capacitat dels menors de l’equip per realitzar un Repte. Recordem una vegada més que cap Repte és obligatori.

ARTICLE 17. DOPATGE

17.1 En matèria d’antidopatge, la FEEC segueix el DECRET 130/2002, de 30 d’abril, de la Comissió Antidopatge de Catalunya i de la Comissió per a la Protecció de la Salut de
l’Esportista de Catalunya.

17.2 L’article 83 de la Llei de l’esport, Text únic aprovat pel Decret legislatiu 1/2000, de 31 de juliol, regula la Comissió Antidopatge de Catalunya amb la finalitat de dotar l’Administració
de la Generalitat.

Aprovat en Junta Directiva de la FEEC el 14 de juliol de 2023

 

ANNEX 1

Versió PDF

 

 

Som muntanya | FEEC

Som muntanya