FEEC Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya

Foto: Quim P. Casadesús
Foto: Quim P. Casadesús

Notícies - 08/05/2023

L’Assemblea General Ordinària de la FEEC, el 27 de maig a Mataró

Maresme Entitats Federats

La Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya (FEEC) convoca a totes les entitats i clubs federats a l’Assemblea General Ordinària. Aquesta tindrà lloc a El Casal de la Nova Aliança, carrer Bonaire 25, de Mataró, el dissabte 27 de maig, a les 9:30 hores en primera convocatòria, i a les 10 hores en segona, organitzada per l’Agrupació Científico-Excursionista de Mataró.

L’Assemblea es podrà seguir de forma presencial i de forma telemàtica. Els assistents telemàticament no tindran dret a vot en l’apartat 6 de l’Assemblea en el que fa referència a la ratificació de reglaments i normatives dels òrgans tècnics, ja que no està permès per llei.

Entre els punts més destacats, l’ordre del dia de l’Assemblea de la FEEC inclou l’aprovació de la memòria d’activitats de l’exercici vençut, l’aprovació dels comptes anuals de l’exercici econòmic del 2022 i l’estat de comptes a 31 de desembre, entre altres punts amb ratificacions o resolucions de propostes que pugin fer les entitats.

Ordre del dia
1. Obertura de l’Assemblea a càrrec del president de la FEEC.
2. Relació de les entitats presents amb dret a vot i nombre de vots possibles en funció
dels vots corresponents per entitat segons els socis declarats.
3. Designació de tres representants de les entitats per aprovar l’acta de l’Assemblea per
delegació.
4. Ratificació, si s’escau, de noves entitats i notificació de les baixes.
5. Ratificació, si s’escau, de càrrecs de la Junta Directiva.
6. Ratificació, si escau, dels reglaments i normatives dels òrgans tècnics
7. Aprovació de l’informe o memòria de les activitats de l’exercici vençut
8. Aprovació dels comptes anuals de l’exercici econòmic del 2022 i de l’estat de comptes
a 31 de desembre
9. Presentació i aprovació si s’escau dels comptes anuals de l’exercici econòmic
del 2022 de la mercantil 100 per 100 Muntanya, SL
10. Resolució de les propostes de la Junta Directiva i del Consell General.
11. Resolució de les propostes de les entitats presentades en els terminis i les condicions
de l’Article 52 dels Estatuts de la FEEC i l’Article 60 h) del Decret 58/2010, de 4 de
maig de les entitats esportives catalanes.
12.Torn obert de paraules.

Acreditació per a l’Assemblea General

Segons l’Article 57.1 del Decret 58/2010, l’Assemblea General està formada pels presidents o representants acreditats de les entitats esportives afiliades.

Com a norma general, la representació recau en el president o la presidenta de l’entitat.

En situacions d’impossibilitat manifesta per exercir la representació en l’Assemblea, la pot exercir el vicepresident o la vicepresidenta que, segons els estatuts vigents i degudament inscrits en el registre de la Secretaria General de l’Esport, puguin ocupar aquesta representació, i sempre que el seu nom consti degudament inscrit en l’esmentat registre.

En el cas de les seccions esportives, la representació recau en el representant legal de l’entitat o el responsable de la secció, sempre que consti degudament inscrit en l’esmentat registre d’entitats esportives de la Generalitat de Catalunya.

Per tant, només podran accedir i intervenir a la reunió de l’Assemblea General les persones fefaentment acreditades d’aquesta manera.

Segons estableix el mateix article 57, les entitats que no estiguin inscrites i amb el mandat en vigor s’han d’acreditar única i exclusivament presentant l’instrument notarial.