FEEC Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya

Notícies - 09/04/2020

FAQS ENTITATS FEEC

Excursionisme Federats

1. Com queden els actes del centenari de la FEEC?

• Per ara la majoria dels actes programats s’han anul·lat. Es farà la proposta d’allargar el centenari durant el proper any 2021.

2. Quines ajudes ha previst el govern de la Generalitat, a data del document, per a les entitats esportives?

• La Generalitat de Catalunya ha pres diferents mesures a les que es poden acollir les entitats esportives. Les mesures del Govern català passen per la creació de línies de finançament o subvencions al sector esportiu.

3. El meu club ha de retornar l’import de les quotes de soci a aquells que ho demanin?

• Pel que fa a les quotes socials abonades a entitats culturals i esportives sense finalitat de lucre, legalment creades i inscrites com a tals, no generen dret a devolució. Són aportacions a fons perdut per contribuir al manteniment de l’entitat i reflecteixen l’adhesió i la pertinença a un projecte compartit per totes les persones associades. Cal tenir en compte que si estem parlant de quotes a una entitat en qualitat de soci, i que aquesta condició comporti ser copropietari de l’entitat -cosa relativament freqüent en el cas de molts clubs i entitats esportives i culturals-, aquest fet exclou la relació de consum i, per tant, ja no hi hauria lloc a cap devolució.

4. El meu mandat s’exhaureix en breu, que passa ara?

• Se suspèn la facultat per convocar, per part dels òrgans competents, procediments
electorals per elegir la Junta Directiva o la Comissió Directiva de les entitats esporti-ves a Catalunya. Els procediments electorals en curs resten suspesos fins a l’aixe-cament de l’estat d’alarma. En el termini d’un mes, comptat a partir de la data en què s’aixequi la suspensió, les juntes electorals de les entitats esportives han d’aprovar i publicar la reformulació del calendari que haurà de regir el procediment, respectant els terminis previstos per a cada fase del procediment electoral pendent de realitzar que hagués aprovat l’òrgan convocant i d’acord amb el que determina la normativa vigent en matèria d’esports sobre aquesta matèria.

• El mandat dels òrgans directius de les entitats esportives a Catalunya que expiri durant l’estat d’alarma es perllonga automàticament fins que es pugui convocar i realitzar el corresponent procediment electoral, d’acord amb el que determina el paràgraf anterior.

5. Tinc convocada l’assemblea del meu club o entitat, la puc anular?

• Se suspèn la realització d’assemblees generals, tant ordinàries com extraordinàries, de les entitats esportives de Catalunya, deixant sense efecte qualsevol convocatòria que ja hagi estat acordada i comunicada i que tingui previsió de fer-se a partir de l’entrada en vigor del present Decret llei. Una vegada aixecada la suspensió, per raons de seguretat jurídica i per evitar situacions d’indefensió, s’hauran de tornar a convocar i comunicar, respectant els períodes establerts legalment.

6. Com queden els terminis de les convocatòries i subvencions de la FEEC?

• Els terminis ja publicats s’aniran allargant en el temps sempre que sigui possible, te-nim present que al gener de 2021 s’ha de realitzar el tancament comptable de l’any 2020 amb tota la documentació requerida rebuda. Qualsevol canvi d’aquestes dates serà comunicat degudament a totes les entitats.

 

Consulta també FAQS Federats