FEEC Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya

LEGISLACIÓ ESPORTIVA
LEGISLACIÓ SOBRE ACTIVITATS EN EL MEDI NATURAL
 • ORDRE PRE/361/2004, de 6 d’octubre, per la qual es modifica el catàleg d’activitats fisicoesportives en el medi natural.
 • DECRET 56/2003, de 20 de febrer, pel qual es regulen les activitats fisicoesportives en el medi natural.
LEGISLACIÓ SOBRE TÈCNICS
 • Decret 68/2009, de 29 d’abril, del Registre Oficial de Professionals de l’Esport a Catalunya.
 • Llei 3/2008, de 23 d’abril, de l’exercici de les professions de l’esport.
 • REAL DECRETO 1363/2007, de 24 d’octubre, pel que s’estableix l’ordenació general dels ensenyaments esportius de règim especial.
 • ORDRE ECI/3341/2004, de 8 d’octubre, pel que es corregeixen errors de l’Orden ECI/3224/2004, de 21 de setembre, per la que estableixen convalidacions a efectes acadèmics entre determinats ensenyaments conduents a l’obtenció de títols oficials a l’àmbit de l’activitat física i de l’esport amb les corresponents del bloc comú de Tècnics Esportius, establertes pel Reial Decret 1913/1997, de 19 de desembre.
 • ORDRE ECI/3224/2004, de 21 de setembre, per la qual s’estableixen convalidacions a efectes acadèmics entre determinats ensenyaments conduents a l’obtenció de títols oficials en l’àmbit de l’activitat física i de l’esport amb les corresponents de l’bloc comú de Tècnics Esportius establides pel Reial Decret 1913 / 1997, de 19 de desembre.
 • ORDEN ECD/189/2004, de 21 de gener, per la qual es regula el procediment de tramitació dels expedients d’homologació, convalidació i equivalència a efectes professionals, de les formacions d’entrenadors esportius, pels ensenyaments esportius de règim especial, als efectes del previst a l’ article 42 de Reial Decret 1913/1997, de 19 de desembre.
 • RESOLUCIÓ de 5 de novembre de 2003, de la Presidència de el Consell Superior d’Esports, per la qual s’atorga el reconeixement a què es refereix l’apartat vintè vuitè de l’Ordre ECD / 3310/2002, de 16 de desembre, a determinades formacions esportives de muntanya autoritzada per la Direcció General de el Consell Català de l’Esport.
 • DECRET 243/2003, de 8 d’octubre, pel qual s’estableixen els currículums i es regulen les proves d’accés específiques dels títols de tècnic/tècnica d’esport en les especialitats dels esports de muntanya i escalada següents: alta muntanya, descens de barrancs, escalada i muntanya mitjana.
 • Orde ECD/3310/2002,de 16 de desembre, per la qual es regulen els aspectes curriculars, els requisits generals i els efectes de la formació en matèria esportiva, als quals es refereix la disposició transitòria primera de l’R.D. 1913/1997, de 19 de desembre. Derogada per l’ordre EDU / 3186/2010, de 7 de desembre, amb les excepcions que s’indiquen en la disposició transitòria primera.
 • DECRET 169/2002, d’11 de juny, pel qual s’estableix l’ordenació general dels ensenyaments de règim especial que condueixen a les titulacions oficials de tècnic d’esport i tècnic superior d’esport.
 • ORDRE ENS/193/2002, de 5 de juny, per la qual es regula la formació pràctica a centres de treball i els convenis de col·laboració amb empreses i entitats.

Modificats els articles 11 i 12 i AFEGIDA la disposició addicional 5 per l’Ordre EDC/21/2006, de 30 de gener, per la qual es modifica l’Ordre ENS/193/2002, de 5 de juny, per la qual es regula la formació pràctica a centres de treball i els convenis de col·laboració amb empreses i entitats.

Modificat l’article 5 per l’Ordre EDU/416/2007, de 13 de novembre, per la qual es modifica l’article ENS/193/2002, de 5 de juny, per la qual es regula la formació pràctica a centres de treball i els convenis de col·laboració amb empreses i entitats.

 • RESOLUCIÓ de 16 de desembre, per la qual és regulin a els Aspectes curriculars, a els Requisits generals i a els Efectes de la formació en Matèria esportiva, Als quals és refereix la disposició transitòria primera de l’R.D. 1913/1997, de 19 de desembre. Derogada per l’ordre EDU / 3186/2010, de 7 de desembre, amb els excepcions que s’indiquen a la disposició transitòria primera.
 • ORDE ECD/454/2002, de 22 de febrer, per la qual s’estableixen els elements bàsics dels informes d’avaluació dels ensenyaments que condueixen a l’obtenció de titulacions de tècnics esportius regulades pel Reial Decret 1913/1997, de 19 de desembre, així com els requisits formals derivats del procés d’avaluació que són necessaris per garantir la mobilitat dels alumnes.
 • REAL DECRET 318/2000, de 3 de març, pel qual s’estableixen els títols de Tècnic Esportiu i Tècnic Esportiu Superior en les especialitats dels Esports de Muntanya i Escalada, s’aproven els corresponents ensenyaments mínims i es regulen les proves i els requisits d’accés a aquests ensenyaments ( *). Modificat l’annex VI.7, pel Reial Decret 1363/2007, de 24 d’octubre.
 • ORDE de 5 de juliol de 1999, per la qual es completen els aspectes curriculars i els requisits generals de les formacions en matèria esportiva a què es refereix la disposició transitòria primera de Reial Decret 1913/1997, de 19 de desembre. Derogada, pel Ordre ECD / 3310/2002, de 16 de desembre.
 • REIAL DECRET 1913/1997, de 19 de desembre, pel qual es configuren com a ensenyaments de règim especial els conduents a l’obtenció de titulacions de tècnics esportius, s’aproven les directrius generals dels títols i dels corresponents ensenyaments mínims. Derogat pel Reial Decret 1363/2007, de 24 d’octubre.