FEEC Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya

Qui som

/

Entitats

Noves entitats

Formar part de la Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya com a entitat membre comporta una sèrie de tràmits administratius, que si bé no són complicats, sí que implicaran un procés de 4 a 6 mesos si es va fent un seguiment acurat, i més llarg en cas contrari.

Caldrà que tingueu en compte que al crear una entitat on es practicaran activitats al medi natural, aquesta es veurà afectada pel Decret 56/2003 de 20 de febrer, i estareu obligats a contractar una assegurança de responsabilitat civil amb uns límits mínims de 150.253,03 euros per víctima i 601.012,10 euros per sinistre.

Al iniciar els tràmits per la creació d’un nova entitat o secció, ens podem trobar amb tres opcions:

 1. Nova entitat excursionista o de muntanya.
 2. Secció excursionista o de muntanya d’una entitat esportiva.
 3. Secció excursionista o de muntanya d’una entitat no esportiva (cultural, etc. registrada al Departament de Justícia).

Passos a seguir per donar d’alta una entitat   

 • Si no està creada, caldrà constituir la nova entitat. Segons els estatuts de la FEEC, per ser membre de la FEEC caldrà que l’entitat:
  • Tingui personalitat jurídica pròpia
  • Estigui legalment constituïda
  • Tingui plena capacitat d’obrar
  • No tingui ànim de lucre
  • Sigui oberta a tothom
 • Caldrà que l’entitat consti al Registre d’entitats esportives de la Secretaria General de l’Esport.

Podeu demanar assessorament sobre els tràmits necessaris i obtenir models d’estatut i altre documentació a les delegacions de la Secretaria General de l’Esport (SGE) de la Generalitat, a les següents adreces:

Lleida: 

Registre d’Entitats Esportives

Carrer de Lluís Companys, 1, entresòl, 25003, Lleida

Tel.: 973 032 975   Fax: 973 703 512

Girona:

Registre d’Entitats Esportives

Pl. Pompeu Fabra, 1, (edifici Sta. Caterina), 17002, Girona

Tel.: 872 975 000   Fax: 872 975 158

Tarragona:

Registre d’Entitats Esportives

Carrer Major, 14, 43003, Tarragona

Tel.: 977 251 500   Fax: 977 251 493

Barcelona:

Consell Català de l’Esport

Avinguda Països Catalans, 40-48, 08950, Esplugues de Llobregat

Tel.: 934 804 900

A les Terres de l’Ebre:

Carrer de Montcada, 23, 43500, Tortosa.

Tel.: 977 448 230    Fax: 977 510 530

 • Documentació a presentar a la Federació per demanar l’alta:
 • Una vegada rebuda tota aquesta documentació a la FEEC, demanarem al representat territorial de la divisió territorial (vegueria) que us correspongui que us convoqui a una de les reunions de l’assemblea de la divisió territorial, per tal de presentar-vos formalment i demanar l’acceptació per part de la resta d’entitats de la divisió territorial.

Caldrà doncs que el president de l’entitat assisteixi a l’assemblea de la divisió territorial corresponent quan s’hagi d’exposar la seva sol·licitud d’ingrés.

Aquest vist-i-plau de l’assemblea territorial de la FEEC és un tràmit imprescindible per a la posterior aprovació d’ingrés per la Junta Directiva de la FEEC.

 • Un cop acceptada la nova entitat per la divisió territorial, s’ha de fer el pagament de la quota d’entrada establerta per l’Assemblea General (1.500 euros), signar l’Acord sobre tractament dades membres de l’Entitat i trametre a la FEEC la fitxa de dades de l’entitat complerta que us facilitarem oportunament.

A l’Assemblea General de la FEEC es va aprovar la proposta per bonificar la quota d’entrada amb tres incentius:

  • Incentiu per foment de l’activitat excursionista en l’àmbit local (valorat en 500 euros): Poblacions amb cap entitat, ciutats de 50.001 a 150.000 habitants amb una entitat com a màxim i ciutats de 150.001 a 300.000 habitants amb dues entitats com a màxim.
  • Incentiu social i integrador (valorat en 500 euros): Entitats que puguin acreditar la seva finalitat cap a col·lectius d’exclusió social i activitat esportiva inclusiva.
  • Incentiu estratègic de vegueria (valorat en 500 euros): A petició de la pròpia vegueria.

Una entitat només pot acollir un màxims de dos dels incentius. Cal consultar la normativa de la proposta de bonificació.

 • Amb el resguard o certificat conforme l’entitat està en tràmit per formar part de la Federació, es necessita el certificat d’inscripció al cens d’entitats d’activitats fisicoesportives al medi natural (Consell General de l’Esport).
 • Finalment caldrà l’aprovació de la Junta Directiva de la FEEC, que haurà de ser ratificada a la propera Assemblea General.
 • A partir d’aquest moment l’entitat tindrà els mateixos drets i deures que la resta d’entitats membres de la FEEC, entre ells:

NOTES

  • La quota anual està establerta en funció del número de socis, amb un pagament mínim equivalent a 50 socis. L’any 2024 la quota és de 2,30 euros per soci i any, amb una quota mínima de 50 socis = 115,00 euros.
  • Les noves entitats abonaran la part proporcional de la quota anual segons el trimestre en què han estat donades d’alta per la Junta Directiva.
  • Per disposar d’una informació més detallada sobre els drets i obligacions com a membre de la FEEC, consulteu el Títol III (Dels membres de la FEEC) de l’estatut de la FEEC.
  • Per conèixer amb tot detall l’estructura de la FEEC, totes les activitats que s’organitzen des de la Federació i les seves entitats, podeu consultar la nostra pàgina web, apartat “Què és la FEEC”.

Annex: Altes a la FEDME

Qualsevol entitat que estigui donada d’alta a la FEEC, posteriorment pot donar-se d’alta de la FEDME.

El fet de causar alta a la FEEC no comporta el causar l’alta a la Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada (FEDME). En canvi, per donar-se d’alta a la FEDME, tota entitat de Catalunya ha de ser membre de la FEEC