Perfil del Contractant

Amb la finalitat de garantir la publicitat i transparència del procediments i l’activitat de contractació municipal, i d’acord amb l’article 53 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre de 2011, clica aquí per consultar-ho, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic, la Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya dona accés públic per mitjà d’aquesta página a la informació relativa a qualsevol licitació de la mateixa.

Consulta Licitacions: