Perfil del Contractant

Amb la finalitat de garantir la publicitat i transparència dels procediments i l’activitat de contractació, la Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya (FEEC) dona accés públic per mitjà d’aquesta pàgina a la informació i documentació relativa a qualsevol licitació de contractes de la mateixa.

Obres d’amplicació i d’adequació del Refugi Sant Jordi

Plec de clàusules particulars

Plec de clàusules tècniques

Propostes rebudes i resolució

Per a qualsevol dubte, envieu un correu electrònic a contractacio@feec.cat.