Comitè de competició i disciplina esportiva

Tal i com queda estipulats als Estatuts de la Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya a la pàgina 49 i sota el Títol XIII del RÈGIM DISCIPLINARI I JURISDICCIONAL es nomena:
El Comitè de Competició i Disciplina Esportiva de la FEEC serà l’únic òrgan competent en primera instància per a enjudiciar i resoldre les infraccions comeses a qualsevol àmbit de les representacions territorials. Es un òrgan col·legiat constituït per tres membres, escollits per la Junta Directiva i que estan assistits per un secretari amb veu però sense vot. Un dels tres membres serà llicenciat en dret i tots ells seran designats per la Junta Directiva.
El comitè tindrà competència en matèria competitiva, conducta esportiva i conducta associativa.

Membres:

President – Sr. Ramon Tornero

Vocal i Advocat – Sr. Juan Manuel Abia Gurtubay

Vocal – Sr. Josep Tapias

Secretari – Sr. Lluís Català

 

Reglament del Comitè de Competició i Disciplina Esportiva de la FEEC