FEEC Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya

L’Àrea de Formació i l’Escola Catalana d’Alta muntanya (ECAM) de la FEEC convoquen les proves d’accés pel dia 14 de gener a la Nou del Berguedà (Monitors i Instructors), si per condicions del terreny no es pugues fer a la Nou del Berguedà es faria a Montserrat.

  • Monitor d’Excursionisme
  • Instructor d’Especialitat

Les proves per a Monitors d’Excursionisme van dirigides a persones sòcies d’entitats i clubs excursionistes amb llicència federativa, que ja tenen un bagatge de muntanya i concretament de l’excursionisme. Per altra banda, en el cas dels instructors d’especialitat, els aspirants sempre hauran de ser monitors d’excursionisme i/o instructors d’altres especialitats.

L’objectiu d’aquestes proves és comprovar que els aspirants tenen assolits coneixements tècnics vers l’especialitat a la qual es presenten per poder realitzar el curs posteriorment. El detall de les proves a realitzar per accedir a cada especialitat es poden trobar a la pàgina web de la Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya (FEEC).

Els resultats obtinguts en aquestes proves d’accés tindran validesa durant les dues temporades posteriors a la data de realització d’aquestes (24 – 25 mesos posteriors). Així, les persones que estiguin interessades en obtenir el títol podran presentar-se a aquestes proves i, un cop superades, realitzar el curs en els propers dos anys o dues convocatòries.

Totes aquelles persones interessades en presentar-se a les proves d’accés han de formalitzar la inscripció a través del gestor d’inscripcions de la FEEC. El termini és el 10 de gener.

Les taxes d’inscripció a les proves són:

  • Aspirants a monitors d’excursionisme: 30 euros
  • Aspirants a instructors d’excursionisme: 50 euros

Les proves només es realitzaran si hi ha un mínim de 15 inscrits en el cas dels monitors i un mínim de 5 inscrits en els casos dels instructors de cada especialitat. És requisit indispensable disposar de la llicència federativa de l’any en curs i adient a l’especialitat i tenir més de 18 anys.

Les proves d’accés són el primer pas de la formació federativa, que té com a objectiu formar les persones que de forma voluntària donen suport i organitzen les activitats de les entitats i clubs excursionistes i de la pròpia federació.

IMPORTANT: Els alumnes que s’inscriguin a les proves per recuperar alguna de les parts, ho hauran de fer a través del correu electrònic area.formació@feec.cat .

Objectius

Comprovar que els aspirants tenen assolits coneixements tècnics vers l’especialitat a la qual es presenten per poder realitzar el curs posteriorment