FEEC Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya

Foto: Quim P. Casadesús
Foto: Quim P. Casadesús

Notícies - 10/05/2020

Comunicat de la SGEAF per l’esport català en fase 1

Federats Seguretat Societat

La Secretaria General de l’Esport i l’Activitat Física ha emès un comunicat on informa de les passes a seguir en aquells territoris que entrin en fase 1 a partir d’aquest dilluns 11 de maig. Cal recordar que a Catalunya el desconfinament es farà per regions sanitàries. Des de la FEEC estem treballant per poder elaborar un document propi en les pròximes hores per poder informar detalladament als federats i federades.

 

Comunicat SGEAF:

Aquestes mesures, però, només tenen afectació a les regions sanitàries del Camp de Tarragona, Alt Pirineu i Aran, i Terres de l’Ebre, que poden accedir a la fase 1 del pla, de manera que a la resta de regions sanitàries de Catalunya (Lleida, Barcelona ciutat, Metropolitana nord i Metropolitana sud, Catalunya Central i Girona) continuen vigents les mesures establertes en la fase 0 del pla de desconfinament.

Durant la fase 1, es restringeix la llibertat de circulació en els límits de la regió sanitària en la qual es resideix, sens perjudici de les excepcions que justifiquin el desplaçament a una altra part per motius de diversa necessitat.

A.ESPORT PROFESSIONAL I FEDERAT

A.1 Obertura de Centres d’Alt Rendiment i Centres de Tecnificació Esportiva:

 • S’autoritza l’accés als Centres d’Alt Rendiment als esportistes integrats en els programes aprovats, els esportistes d’alt nivell (DAN), els esportistes d’alt rendiment (DAR) i els reconeguts d’interès nacional pel Consejo Superior de Deportes. També es consideren Centres d’Alt Rendiment els Centres Especialitzats d’Alt Rendiment, els Centres de Tecnificació Esportiva i els Centres Especialitzats de Tecnificació Esportiva.
 • Només podrà accedir al centre un entrenador, si és necessari, degudament acreditat, a excepció de les persones amb discapacitat o menors que necessitin un acompanyant.
 • Els esportistes i entrenadors podran accedir al centre d’entrenament més proper a la seva residència i dins dels límits de la seva regió sanitària. Si això no és possible, podran entrenar en un altre centre català o d’una comunitat autònoma veïna. En aquest últim cas, caldrà una acreditació pertinent de la federació corresponent.
 • Els centres hauran de comptar amb un coordinador, que controli el compliment de les mesures exigides, i un cap mèdic, amb experiència en medicina esportiva. Les federacions esportives presents a cada centre d’alt rendiment designaran un responsable tècnic, encarregat de coordinar els seus tècnics.
 • Cada centre establirà unes normes bàsiques de protecció sanitària i accés abans d’obrir, d’acord amb les mesures generals de prevenció i higiene per fer front a la COVID-19 indicades per les autoritats sanitàries. Així mateix, abans d’obrir, el centre s’haurà de netejar i desinfectar. El titular de cada centre pot acordar l’obertura de les residències i serveis de restauració si compleix amb les mesures establertes en l’Ordre SND/399/2020, de 9 de maig, per a aquest tipus d’establiments.
 • Els entrenaments es faran preferentment de manera individual, sense contacte físic i respectant la distància de seguretat. Hi haurà torns d’accés i d’entrenament, i caldrà netejar els espais utilitzats quan acabi cada torn, que serà d’un màxim de dues hores i mitja, amb les pertinents distàncies mínimes de seguretat i respectant el límit del 30% de l’aforament per als esportistes.

A.2 Entrenament mitjà en lligues professionals:

 • Els clubs o societats anònimes podran fer, en les seves instal·lacions, entrenaments de tipus mitjà, és a dir, tasques individualitzades de caràcter físic i tècnic, així com entrenaments tàctics no exhaustius, en petits grups d’un màxim de 10 esportistes, mantenint distàncies de prevenció de dos metres.
 • En cas de fer entrenaments en concentració, caldrà complir les mesures específiques establertes per cada tipus d’entrenament per les autoritats sanitàries i el Consejo Superior de Deportes. I, si cal utilitzar la residència, els serveis de restauració i les cafeteries, caldrà complir les mesures per aquests establiments.
 • Preferentment, caldrà realitzar entrenaments per torns, evitant superar el 30% de la capacitat de la instal·lació. Hi podrà assistir el personal tècnic necessari, un dels quals serà designat responsable, seguint sempre les mesures de prevenció i higiene. També es podran utilitzar els vestidors, seguint les mesures de prevenció i higiene. No es permetrà l’accés dels mitjans de comunicació a les sessions d’entrenament.

Mesures per obrir Centres d’Alt Rendiment i per a la realització d’entrenaments mitjans en lligues professionals:

 • Es podran fer reunions tècniques (visionat de vídeos o xerrades) amb un màxim de deu persones, amb distància de seguretat i utilitzant mesures de protecció necessàries. Es farà un control mèdic i un seguiment del personal que accedeixi al centre (esportistes, tècnics i personal assimilable). A les sessions d’entrenament, no hi podrà haver personal auxiliar, ni persones encarregades de material, i en tot moment caldrà seguir les mesures de prevenció i protecció.
 • Caldrà netejar i desinfectar periòdicament les instal·lacions, així com el material utilitzat pels esportistes quan acabi el torn i quan acabi la jornada. En l’ús de materials i gimnasos, caldrà aplicar mesures de protecció per a esportistes i tècnics. Cal evitar que els esportistes comparteixin cap material i, si no és possible, qualsevol equipament que s’hagi utilitzat s’haurà de desinfectar quan s’hagi usat.

B.ACTIVITAT FÍSICA I ESPORT NO PROFESSIONAL

B.1. Obertura d’instal·lacions a l’aire lliure

 • Es considera instal·lació a l’aire lliure aquella instal·lació esportiva descoberta, ja sigui ubicada dins d’un recinte obert o tancat, sense sostre i parets simultàniament, i que permet la pràctica d’una modalitat esportiva. S’exclouen en aquest cas les piscines i les zones d’aigua.
 • Podrà accedir a una instal·lació a l’aire lliure qualsevol ciutadà que vulgui realitzar una pràctica esportiva, inclosos esportistes d’alt nivell, d’alt rendiment, professionals, federats, àrbitres o jutges i personal tècnic federatiu.
 • Prèviament a l’obertura de la instal·lació, caldrà portar a terme la neteja i desinfecció. Tasques que també caldrà dur a terme a la finalització de cada torn d’activitat en les zones comunes i en el material compartit després de cada ús. Quan acabi la jornada, caldrà repetir la neteja de la instal·lació.
 • Per dur a terme l’activitat esportiva, caldrà haver demanat cita prèvia amb l’entitat gestora de la instal·lació, que haurà d’organitzar torns horaris, fora dels quals no es podrà romandre a la instal·lació.
 • Es permet la pràctica esportiva individual o aquelles pràctiques que es puguin realitzar per un màxim de dues persones, sempre sense contacte físic i mantenint les mesures de seguretat i protecció, i la distància de dos metres. També caldrà respectar el límit del 30% de capacitat d’aforament de l’ús esportiu de la instal·lació, i habilitar un sistema d’accés que eviti l’acumulació de persones.
 • Només podrà accedir amb els esportistes un entrenador, si és necessari, degudament acreditat, a excepció de les persones amb discapacitat o menors que necessitin un acompanyant.

B.2. Activitat esportiva individual amb cita prèvia en centres esportius

 • Les instal·lacions i centres esportius de titularitat pública o privada poden oferir serveis esportius amb caràcter individualitzat i amb cita prèvia. Es farà sense contacte físic, per torns prèviament estipulats i evitant l’acumulació de persones en els accessos.
 • L’activitat esportiva només permetrà l’atenció a una persona per entrenador i per torn. Si el centre compta amb diversos entrenadors, es podrà donar servei individualitzat a tantes persones com entrenadors tingui, sense superar el 30% de l’aforament d’usuaris ni disminuir la distància de seguretat de dos metres entre persones.
 • No es poden obrir els vestidors ni les zones de dutxes, tot i que es poden habilitar espais auxiliars en casos necessaris, que podran ocupar com a màxim una persona, a excepció dels casos en què es requereixi un acompanyant. Aquests espais s’hauran de netejar i desinfectar immediatament després de cada ús i al final de la jornada.
 • Prèviament a l’obertura de la instal·lació, caldrà portar a terme una neteja i desinfecció, que haurà de fer-se periòdicament durant la jornada.

Totes aquestes mesures descrites fins aquest punt no són d’aplicació a la caça ni a la pesca esportiva, activitats que no es poden realitzar en aquesta fase.

B.3. Activitats de turisme actiu i de natura

 • Es podran realitzar activitats de turisme actiu i de natura per a grups d’un màxim de deu persones, a càrrec d’empreses registrades com a empreses de turisme actiu en la corresponent administració competent. Aquestes activitats es concertaran, preferentment, mitjançant cita prèvia.
 • Durant l’activitat, caldrà garantir la distància de seguretat interpersonal de dos metres i, si això no és possible, caldrà utilitzar els equips de protecció adequats al nivell de risc. L’equipament necessari per fer l’activitat es desinfectarà després de cada ús.
 • Les zones comunes dels establiments i locals destinats a aquesta activitat hauran de romandre tancades al públic, a excepció de la recepció, lavabos i vestidors, que hauran de disposar de sabó desinfectant per al rentat de mans i/o gels hidroalcohòlics o desinfectants amb activitat contra virus.