FEEC Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya

Foto: Xavier Capdevila
Foto: Xavier Capdevila

Notícies - 15/04/2020

La Generalitat decreta que no hi haurà dret a la devolució de les quotes federatives

Federats

En virtut de la declaració de l’estat d’alarma, per part del Govern de l’Estat, des del 15 de març de 2020, a conseqüència de la pandèmia del coronavirus, cosa que implica mesures que afecten directament les persones consumidores, com ara el tancament de les instal·lacions esportives públiques i privades, la Secretaria General de l’Esport i de l’Activitat Física i l’Agència Catalana del Consum volen aclarir els dubtes existents sobre les quotes de les federacions esportives i, en concret, si aquestes quotes estarien afectades pel que preveu la normativa general de consum sobre el dret a la devolució dels imports pagats pels consumidors en cas que no es prestin els serveis.

Abans que res, cal aclarir que les quotes que es paguen a les federacions esportives no es poden considerar incloses en les previsions del Reial Decret Llei 11/2020, de 31 de març, pel qual s’adopten mesures urgents complementàries en l’àmbit social i econòmic per fer front a la COVID-19 i, més concretament, en l’art. 36 d’aquesta norma, que és on es preveuen mesures específiques de protecció als consumidors.

Sí, en canvi, que es tracta de quotes obligatòries per poder practicar l’esport federat i participar en les competicions que organitzen aquestes federacions. Tot i la seva naturalesa privada, les federacions esportives presten un servei públic en la mesura que són les responsables de gestionar i organitzar oficialment cada esport i les seves competicions. En conseqüència, no hi hauria dret a devolució d’aquestes quotes, a banda que tampoc ens trobem amb una relació de consum.

Cal recordar, en aquest sentit, una sentència recent del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) que, tot i referir-se al cas italià, es pot aplicar al cas espanyol atès que la regulació és molt similar. D’aquesta sentència destaquem aquest paràgraf:

“Aquestes quotes, tot i la condició privada dels seus deutors i a la seva qualificació jurídica en Dret nacional, poden revestir, en el marc de l’indicador de control relatiu al grau de finançament, contemplat a l’annex A, punt 2.39, lletra d), i punt 20.15, lletra d), del Reglament esmentat, un caràcter públic quan es tracta de contribucions obligatòries que, sense constituir necessàriament la contrapartida del gaudi efectiu dels serveis prestats, es perceben en interès públic en benefici de federacions esportives nacionals que posseeixen el monopoli de la disciplina esportiva a càrrec seu”.

Aquest mateix caràcter queda clar a Espanya, al Reial Decret 1835/1991, de 20 de desembre, sobre federacions esportives espanyoles.

 

Text: SGEAF Generalitat de Catalunya