FEEC Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya

L’ECAM, juntament amb l’àrea responsable de les assegurances de la FEEC, posa a disposició dels federats una cobertura de responsabilitat civil per tècnics i entrenadors professionals. Aquesta assegurança, juntament amb la llicència federativa, cobreix les tasques professionals del tècnic/a inscrit al Registre de Professionals de l’Esport de Catalunya (ROPEC).

Els capitals van d’un màxim de 1.200.000’00€ per sinistre a 350.000’00€ per víctima, incloent-hi la defensa de responsabilitat civil i penal. La prima total per assegurat és de 185€ anual.

Per obtenir aquesta cobertura, s’ha de disposar de la llicència federativa de l’any en curs i estaran cobertes aquelles activitats marcades pel pla d’aquesta llicència.

La cobertura de responsabilitat civil finalitzarà cada al 31 de desembre i es pot tramitar qualsevol mes de l’any amb prorrata temporis, abonant la part proporcional al mes que s’ha contractat. Aquesta tindrà validesa a tota la península. La companyia pot emetre un certificat un cop contractada la pòlissa.

Podran assegurar-se també els alumnes dels tècnics professionals assegurats. Aquest tràmit es farà a través d’una entitat FEEC amb de la contractació de llicències temporals i inclourà a l’assegurança la cobertura d’Accidents i de Responsabilitat Civil. La pòlissa amb les cobertures i els preus establerts es poden consultar al catàleg de llicències de l’any anual.

Hi ha dos tipus de pòlissa pels alumnes.

  1. Llicència anual FEEC: estan coberts per la pràctica esportiva dins de la modalitat escollida.
  2. Alumnes no federats: cobertura temporal d’1 a 5 dies.

En el cas de patir un sinistre l’accidentat, el federat haurà de trucar al 900120180 per donar el comunicat. En el cas d’accident relacionat amb Responsabilitat Civil (RC), haurà d’enviar un correu electrònic incidencies.federat@feec.cat.

Per fer la contractació de la pòlissa, l’interessat haurà d’enviar aquest FORMULARI a area.formació@feec.cat per iniciar el tràmit i, un cop conclosa la tramitació, rebrà la pòlissa.