FEEC Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya

Foto: Pep Llusà
Foto: Pep Llusà

Notícies - 08/04/2024

Avantatges fiscals per a federats i federades de la FEEC

Federats

Els federats i federades de la Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya podran gaudir d’avantatges fiscals per a la declaració de l’exercici 2023.

Aquests beneficis són gràcies que la FEEC està acollida com a entitat beneficiària en la llei de mecenatge d’acord amb el que estableix la llei 49/2002 de 23 de desembre 2002, del Règim Fiscal de les entitats sense finalitats lucratives i incentius fiscals al mecenatge.

D’aquesta manera, la base de deducció de l’import fins els primers 150 euros és al 80% i la resta de la base de deducció al 35%.

Per aquest motiu en la declaració de renda d’enguany trobareu segons el tipus de llicència l’import de 19,50€ o l’import de 28,80€ com una aportació en concepte de donació a la Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya.

Aquest és un import deduïble a la quota de l’IRPF, i dependent de la situació fiscal de cadascú es podrà desgravar el màxim permès per llei. L’import d’aquesta deducció es consignarà a la casella [0722] de l’annex A.2) de la declaració.

Aquesta quantitat de 19,50€ o 28,80€ és concepte de donació pura i simple. Només es pot desgravar la part de la llicència que no té una contraprestació de serveis, aquests imports els tenim desglossat i una vegada que s’han tret els imports de l’assegurança d’accidents, l’assegurança de responsabilitat civil, la revista Vèrtex, el descompte a refugis, la quota que queda en concepte d’aportació és la que surt al certificat.

Aquestes aportacions com sempre la Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya la destina al compliment dels programes esportius definits a les seves finalitats estatuàries, com el desenvolupament i la pràctica de l’activitat física i esportiva, ajudes a programes a les entitats, als esportistes i al manteniment de la xarxa de senders de Catalunya.

A més a més a partir d’aquest any els federats i federades de la FEEC també es podran desgravar dues donacions més:

La primera desgravació pertany al cens d’entitats ambientals vinculades a l’ecologia i a la protecció i millora del medi ambient del departament competent en aquesta matèria, per una desgravació de l’import del 15% de les quantitats donades, amb el límit del 5% de la quota íntegra autonòmica.

La segona com a entitat que figura inscrita en el cens d’entitats de foment de la llengua catalana que elabora el departament competent en matèria de política lingüística, per una desgravació de l’import del 15% de les quantitats donades, amb el límit màxim del 10% de la quota íntegra autonòmica.

El certificat per a la desgravació es pot descarregar a l’àrea privada per als federats dins del web de la FEEC. Per accedir a l’àrea privada us heu d’acreditar com a federats amb el DNI i el número de federat.