Noves entitats

Formar part de la Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya com a entitat membre comporta una sèrie de tràmits administratius, que si bé no són complicats, si que implicaran un procés de 4 a 6 mesos si es va fent un seguiment acurat, i més llarg en cas contrari.

Caldrà que tingueu en compte que al crear una entitat on es practicaran activitats al medi natural, aquesta es veurà afectada pel Decret 56/2003 de 20 de febrer, i estareu obligats a contractar una assegurança de responsabilitat civil amb uns límits mínims de 150.253,03 euros per víctima i 601.012,10 euros per sinistre.

Al iniciar els tràmits per la creació d’una nova entitat o secció, ens podem trobar amb tres opcions:

 1. Nova entitat excursionista o de muntanya.
 2. Secció excursionista o de muntanya d’una entitat esportiva.
 3. Secció excursionista o de muntanya d’una entitat no esportiva (cultural, etc. registrada al Departament de Justícia).

Passos a seguir per donar d’alta una entitat

1. Si no està creada, caldrà constituir la nova entitat. Segons l’estatut de la FEEC, per ser membre de la FEEC caldrà que l’entitat:

 • Tingui personalitat jurídica pròpia
 • Estigui legalment constituïda
 • Tingui plena capacitat d’obrar
 • No tingui ànim de lucre
 • Sigui oberta a tothom

2. Caldrà que l’entitat consti al Registre d’entitats esportives de la Secretaria General de l’Esport.

Podeu demanar assessorament sobre els tràmits necessaris i obtenir models d’estatut i altra documentació a les delegacions de la Secretaria General de l’Esport (SGE) de la Generalitat, a les següents adreces:

Lleida:
Registre d’Entitats Esportives
Carrer de Lluís Companys, 1 entresòl. 25003 Lleida
Tel.: 973 032 975 Fax: 973 703 512

Girona:
Registre d’Entitats Esportives
Pl. Pompeu Fabra, 1 (edifici Sta. Caterina). 17002 Girona
Tel.: 872 975 000 Fax: 872 975 158

Tarragona:
Registre d’Entitats Esportives
Carrer Major, 14. 43003 Tarragona
Tel.: 977 251 500 Fax: 977 251 493

Barcelona:
Consell Català de l’Esport
Avinguda Països Catalans, 40-48. 08950 Esplugues de Llobregat
Tel.: 934 804 900

A les Terres de l’Ebre:
Carrer de Montcada, 23. 43500 Tortosa
Tel.: 977 448 230 Fax: 977 510 530

3. Documentació a presentar a la Federació per demanar l’alta:

4. Una vegada rebuda tota aquesta documentació a la FEEC, demanarem al representant territorial de la divisió territorial (vegueria) que us correspongui que us convoqui a una de les reunions de l’assemblea de la divisió territorial, per tal de presentar-vos formalment i demanar l’acceptació per part de la resta d’entitats de la divisió territorial.

Caldrà doncs que el president de l’entitat assisteixi a l’assemblea de la divisió territorial corresponent quan s’hagi d’exposar la seva sol·licitud d’ingrés.

Aquest vist-i-plau de l’Assemblea territorial de la FEEC és un tràmit imprescindible per a la posterior aprovació d’ingrés per la Junta Directiva de la FEEC.

5. Un cop acceptada la nova entitat per la divisió territorial, s’ha de fer el pagament de la quota d’entrada establerta per l’Assemblea General (1.500 euros), signar l’Acord sobre tractament dades membres de l’Entitat i trametre a la FEEC la fitxa de dades de l’entitat complerta que us facilitarem oportunament.

A l’Assemblea General de la FEEC es va aprovar la proposta per bonificar la quota d’entrada amb tres incentius:

 • Incentiu per foment de l’activitat excursionista en el món local (valorat en 500 euros): Poblacions amb cap entitat, ciutats de 50.001 a 150.000 habitants amb una entitat com a màxim i ciutats de 150.001 a 300.000 habitants amb dues entitats com a màxim.
 • Incentiu social i integrador (valorat amb 500 euros): Entitats que puguin acreditar la seva finalitat cap a col·lectius d’exclusió social.
 • Incentiu estratègic de vegueria: A petició de la pròpia vegueria (valorat en 500 euros).

Una entitat només pot acollir un màxim de dos dels incentius. Cal consultar la normativa de la proposta de bonificació.

6. Amb el resguard o certificat conforme l’entitat està en tràmit per formar part de la Federació, es necessita el certificat d’inscripció al cens d’entitats d’activitats fisicoesportives al medi natural (Consell General de l’Esport).

7. Finalment caldrà l’aprovació de la Junta Directiva de la FEEC, que haurà de ser ratificada a la propera Assemblea General.

8. A partir d’aquest moment l’entitat tindrà els mateixos drets i deures que la resta d’entitats membres de la FEEC, entre ells:

Notes

 • La quota anual està establerta en funció del número de socis, amb un pagament mínim equivalent a 50 socis. L’any 2019 la quota és de 2,20 euros per soci i any, amb una quota mínima de 50 socis = 110,00 euros.
 • Les noves entitats abonaran la part proporcional de la quota anual segons el trimestre en què han estat donades d’alta per la Junta Directiva.
 • Per disposar d’una informació més detallada sobre els drets i obligacions com a entitat membre de la FEEC, consulteu el Títol III (Dels membres de la FEEC) de l’estatut de la FEEC.
 • Per conèixer amb tot detall l’estructura de la FEEC, totes les activitats que s’organitzen des de la Federació i les seves entitats, podeu consultar la nostra pàgina web, apartat “Què és la FEEC”.

Annex: Altes a la FEDME

Qualsevol entitat que estigui donada d’alta a la FEEC, posteriorment pot donar-se d’alta de la FEDME.

El fet de causar alta a la FEEC no comporta el causar alta a la Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada (FEDME). En canvi, per donar-se d’alta a la FEDME, tota entitat de Catalunya ha de ser membre de la FEEC.