Avís legal

© Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya, amb el NIF G58134081, domicili a la Rambla 41, principal, 08002 de Barcelona, inscripció amb el núm. 1425 del Registre d’Entitats Esportives de la Generalitat de Catalunya. Reservats tots els drets.

Avís legal

Informació general del lloc web de FEDERACIÓ D’ENTITATS EXCURSIONISTES DE CATALUNYA i dels seus continguts.

S’aconsella a l’usuari llegir atentament les condicions i instruccions publicades cada cop que hi accedeixi a aquest web, atès que l’accés implica la seva lectura i acceptació. Mitjançant l’accés i ús a www.feec.cat o qualsevol de les seves pàgines i subdominis, l’usuari manifesta el seu acord de forma expressa, plena i sense reserves a les condicions i instruccions publicades en l’avís legal en el moment de l’accés.

FINALITAT AMB LA QUE ES TRACTEN LES SEVES DADES
Tractem les seves dades de caràcter personal per les següents finalitats:
• Tramitació de les llicències federatives tant dels clubs esportius com dels esportistes
• Organització de competicions esportives per clubs i esportistes federats
• Gestió administrativa de proveïdors, personal i voluntaris
• Gestió d’activitats formatives
• Informació i promoció de l’esport
• Gestió i comunicació de les consultes a la web
• Captació d’imatges per garantir la seguretat de les persones i bens

PERÍODE DE CONSERVACIÓ DE LES SEVES DADES
Les seves dades es conservaran:
• Mentre es mantingui la relació comercial
• Les dades es conservaran durant el temps necessari per acomplir les obligacions legals que obliga la legislació vigent i prescripció de responsabilitats
• Les dades personals proporcionades es conservaran fins que se sol·liciti la supressió per l’interessat
• Durant el període de conservació per obligació legal i prescripció de responsabilitats, les dades es conservaran bloquejades
• En el moment que expirin els terminis de conservació, les dades seran destruïdes

LEGITIMACIÓ PEL TRACTAMENT DE LES SEVES DADES
• El tractament es realitza d’acord amb una relació contractual
• El tractament es realitza d’acord amb el consentiment de l’interessat
• El tractament és necessari per al compliment d’una obligació legal aplicable al responsable del tractament, estant autoritzat per llei

DESTINATARIS DE LES DADES DE CARÀCTER PERSONAL I TIPUS DE DADES QUE ES TRACTEN
• Les dades es cediran a SOSMATIC, SL, empresa amb la que la FEDERACIÓ D’ENTITATS EXCURSIONISTES DE CATALUNYA te contractat el servei d’emmagatzematge al núvol.
• Les dades es cediran a PLAYOFF INFORMATICA S.L, empresa amb la que la FEDERACIÓ D’ENTITATS EXCURSIONISTES DE CATALUNYA te contractat el servei d’emmagatzematge per a la gestió de les llicències federatives al núvol.
• Les dades no es cediran a cap altre tercer, amb l’excepció de l’existència d’una obligació legal.

ELS DRETS DELS INTERESSATS:

QUINS SÓN ELS SEUS DRETS?
• Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si a la FEDERACIÓ D’ENTITATS EXCURSIONISTES DE CATALUNYA l’està tractant dades personals que l’interessin, o no
• Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les seves dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les quals van ser recollides
• Els interessats tenen dret a oposar-se al tractament de les seves dades personals
• En determinades circumstàncies previstes a l’article 18 del RGPD, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament les conservarem per l’exercici o la defensa de reclamacions
• En virtut del dret a la portabilitat, els interessats tenen dret a obtenir les dades personals que els incumbeixen en un format estructurat d’ús comú i lectura mecànica i a transmetre’ls a un altre responsable

COM POT EXERCIR ELS DRETS?
• Mitjançant un escrit dirigit a la FEDERACIÓ D’ENTITATS EXCURSIONISTES DE CATALUNYA, La Rambla 41, principal, 08002 Barcelona
Mitjançant un escrit dirigit a la FEDERACIÓ D’ENTITATS EXCURSIONISTES DE CATALUNYA a l’adreça de correu electrònic: feec@feec.cat

QUINES VIES DE RECLAMACIÓ EXISTEIXEN?
Si considera que els seus drets no s’han atès degudament, té dret a presentar una reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades o l’Agència Espanyola de Protecció de Dades