FEEC Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya

Proves d’Accés d’Hivern | FEEC

Agenda / Formació

Proves d’Accés d’Hivern

Nivell Proves d'Accés

19 de gener 2019 / 20 de gener 2019

La Nou del Berguedà

Casa Cal Jan, 0 S N, 08698 Nou De Bergueda ( La ), Barcelona

Preu 30€ Monitor, 50€ Instructor Excursionisme i 70€ Alpinisme i Esquí de Muntanya

L’Àrea de Formació i l’Escola Catalana d’Alta muntanya (ECAM) de la FEEC convoquen pel cap de setmana del 19 i 20 de gener proves d’accés a:

Monitors d’Excursionisme, Instructors de les especialitats d’Excursionisme, Alpinisme i Esquí de muntanya.

Les proves d’accés són el primer pas de la formació federativa, que té com a objectiu formar a les persones que de forma voluntària donen suport i organitzen les activitats de les entitats i clubs excursionistes i de la pròpia Federació.

Objectius

Les proves per a Monitors d’Excursionisme van dirigides a persones sòcies d’entitats i clubs excursionistes amb carnet federatiu, que ja tenen un bagatge de muntanya i concretament de l’excursionisme. Per altra banda, en el cas dels Instructors d’especialitat, els aspirants sempre hauran de ser Monitors d’Excursionisme i/o Instructors d’altres especialitats.

L’objectiu d’aquestes proves és comprovar que els aspirants tenen assolits els coneixements tècnics vers l’especialitat a la qual es presenten per poder realitzar el curs posteriorment. El detall de les proves a realitzar per accedir a cada especialitat es poden trobar a la pàgina web de la FEEC.

Els resultats obtinguts en aquestes proves d’accés tindran validesa durant les dues temporades posteriors a la data de realització d’aquestes (24-25 mesos posteriors) sempre i quant des de la FEEC s’hagin convocat dos cursos de l’especialitat, si no és el cas, aquest període s’allargaria. Així doncs, els i les aspirants que les superin tindran dos anys i/o dues convocatòries de cursos per inscriure’s.

Totes aquelles persones interessades en presentar-se a les proves d’accés hauran de presentar a l’Àrea de Formació (ECAM) el full d’inscripció i tota la documentació que en ell s’hi especifica. Es podrà entregar personalment a la seu de la FEEC (Rambla, 41 Pral. – 08002 Barcelona), enviar-ho per correu postal o per correu electrònic a <a href="mailto:area.formacio@feec.cat">area.formacio@feec.cat</a>. El <strong>termini de presentació serà el 7 de gener</strong> i no s’admetrà cap sol·licitud amb documentació incompleta ni fora de termini.

Les taxes d’inscripció a les proves són:
<ul>
<li>Aspirants a Monitors d’Excursionisme: 30 €</li>
<li>Aspirants a Instructors d’Excursionisme: 50 €</li>
<li>Aspirants a Instructors d’Alpinisme i Esquí de muntanya: 70 €</li>
</ul>
Les proves tan sols es realitzaran si hi ha un mínim de 10 inscrits en el cas dels Monitors i un mínim de 6 inscrits en els casos dels Instructors de cada especialitat.