Comitè d’apel·lació

Tal i com queda estipulats als Estatuts de la Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya a la pàgina 41 i sota el Títol XIII del RÈGIM DISCIPLINARI I JURISDICCIONAL es nomena:

El Comitè d’Apel·lació serà convocat cada vegada que sigui necessari; resoldrà en segons instància per majoria els recursos interposats contra els acords del Comitè de Competició i Disciplina Esportiva, contra els acords definitius adoptats en matèria disciplinària esportiva pels òrgans competents dels membres de la FEEC i contra les decisions dictades pels òrgans electorals dels membres esmentats.

L’òrgan col·legiat que esta constituït per set membres, dels quals solament poden ser components de Junta Directiva un màxim de tres i la resta son persones de reconegut prestigi a judici de la Junta Directiva. Un dels set membres serà llicenciat en dret i tots ells seran designats per la Junta Directiva.
El seu mandat serà de quatre anys i seran reelegibles.
La Junta Directiva nomenarà entre els set membres al seu president i al secretari i haurà d’aprovar el reglament intern de funcionament del comitè.

Membres:

President – Sr. Francesc Frances

Vocal i advocat – Sr. Juan Manuel Abia Gurtubay

Vocal – Sra. Meritxell Soler

Vocal – Sr. Jordi Merino

Vocal – Sr. Marcial Aleman

Vocal – Sr. Alex Buils

Vocal – Sr. Jordi Colomer

Secretari – Sr. Lluís Català

 

Reglament del Comitè d’Apel·lació de la FEEC