FEEC Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya

Agenda / Formació

Monogràfic d’Orientació (CEPE)

Ratio 1:8

Aquest curs es fa amb la col·laboració de l’entitat Club Excta. Pica d’Estats per tots els federats de les diferents entitats i no federats.

 

PRESENTACIÓ

Formació tècnica que ens ajudarà a orientar-nos en muntanya per realitzar excursions i ascensions en mitja i alta muntanya, amb coneixements per llegir un mapa i interpretar el terreny, amb ajuda de la brúixola i el GPS. També es podran confeccionar i preparar prèviament itineraris i excursions per gaudi de forma autònoma i segura.

 

CONTINGUTS

 • Cartografia i el Mapa Topogràfic, l’Escala, les Corbes de Nivell, elements del Terreny, els Signes Convencionals.
 • Orientació interpretant Punts de Referència al mapa i al terreny.
 • La Brúixola, tipus de brúixola, el Nord Magnètic, la Declinació Magnètica, l‘Azimut, el Rumb.
 • Orientació amb el mapa i la brúixola, Càlcul de Rumbs, Seguir un Rumb, Identificar punts de Referència amb l’ajuda de la brúixola, trobar el Punt d’Estació (triangulació).
 • Funcionament bàsic del GPS i configuracions, Waypoint i Tracks, Coordenades UTM, el DATUM, el coordinatòmetre,  trobar el Punt d’Estació.
 • Preparació d’itineraris, el curvímetre i mesura de distàncies, càlcul d’horaris.

 

MATERIAL QUE CAL PORTAR:

 • Material individual: paper, llapis, bolígraf de punta fina, regle graduat, escaire, tisores, brúixola de base plana, 2 piles AA (si en teniu, GPS, curvímetre).
 • Equip individual: Equip de muntanya adequat per a una sortida de mitja muntanya d’un dia.

 

NORMES DEL CURS

 • Places: mínim 8 i màxim 16 cursetistes. Els inscrits han de ser múltiples de 8.  Si s’arriba als 8 alumnes, s’han d’apuntar en llista d’espera fins a arribar als 16 alumnes.
 • Disposar de la llicència federativa anual de la FEEC-2024 adient a l’especialitat, o es tramitarà la llicència temporal per als dies del curs (5€ per dia, aprox) a l’entitat que faci l’activitat.
 • Edat mínima 16 anys. Els menors de 18 anys hauran de presentar permís patern amb fotocòpia del DNI del tutor o tutora.
 • Els fulls del TEST 1 i de la subvenció de la dona i esport omplerts es poden enviar a area.formacio@feec.cat
 • La direcció del curs es reserva el dret de modificar el programa, si les condicions meteorològiques ho aconsellen per a la seguretat de tots els assistents.
 • El participant assumeix, doncs, els possibles riscos que això comporta i es compromet a seguir les instruccions que en cada moment se li donin per part del professorat.
 • La direcció del curs i el seu equip es reserven el dret d’excloure del curs qualsevol alumne que demostri desinterès, manca de capacitat o incompliment de les normes.
 • Els viatges, àpats i pernoctacions, inclòs el refugi, aniran a compte de l’alumne.

 

PROGRAMA

JULIOL

Dia 11 : Presentació-sessió teòrica per videoconferència a les 19 h.
Dies 13 i 14 : Sessions i sortides teòrica i pràctica.

 

DIRECTOR: Sergi Lugo

Tots els instructors són membres de l’Escola Catalana d’Alta Muntanya (ECAM).

Subvenció “Dona i Esport”: es retornarà aproximadament el 20% de la inscripció a aquelles dones amb llicència federativa anual FEEC i que omplin correctament la documentació.

Aquesta és una activitat esportiva que requereix uns mínims de forma física i tècnica i que es desenvolupa en el medi natural. El participant assumeix doncs els possibles riscos que això comporta i es compromet a seguir les instruccions que en
cada moment se li donin per part del professorat.

Objectius

Dotar als alumnes d'uns coneixements i unes capacitats que els permetin realitzar una lectura d'un mapa topogràfic, identificar els elements del terreny, utilització de la brúixola, calcular un rumb, trobar el punt d'estació, utilització bàsica del GPS i l’estudi i preparació d'un itinerari. Tot això els hi permetrà desplaçar-se amb seguretat per la muntanya.