Comissió d’equipaments

La Comissió d’Equipaments d’Escalada de la FEEC té com a objectiu el manteniment i conservació de les zones naturals d’escalada. Si aquesta tasca té una vessant eminentment tècnica, com són els treballs de renovació d’antigues instal·lacions, no s’ha de deixar de banda l’estudi de com afectaran al nostre esport totes les regulacions a que són subjectes les activitats al medi natural. Altres objectius de la comissió són:

  • Assessorament als esportistes, entitats o Administració.
  • Difusió de l’escalada pel seu valor esportiu, turístic, educatiu…
  • Regulació d’adjudicacions de projectes subvencionats.
  • Col·laboració amb altres comissions d’escalada autonòmiques o estrangeres.

Reglament de la Comissió d’Equipaments d’Escalada

Convocatòria i bases per a la concessió de subvencions per a la conservació i renovació de vies d’escalada

La Comissió d’Equipaments d’Escalada de la FEEC té encomanada l’adjudicació de subvencions per a la renovació d’instal·lacions antigues de les vies d’escalada o els equipaments per a la docència, que han de ser sol·licitats a la FEEC per mitjà d’una entitat federada, tot presentant un projecte complet de l’equipament. Aquestes subvencions s’adjudicaran seguint els criteris fixats al Reglament de la Comissió.

Les subvencions es materialitzaran en forma de material (ancoratges), suport tècnic (equipadors) i assessorament tècnic (coneixements i formació).

Qui pot sol·licitar aquestes subvencions?

Poden demanar aquestes subvencions les entitats federades o un mínim de tres persones, també federades, que ho sol·licitin per mitjà d’una entitat, i cada un dels reequipaments requerirà omplir un model de sol·licitud.

Termini de presentació de projectes

Els projectes s’han d’enviar a la FEEC fins el 16 de juny de 2017 a l’adreça electrònica administraciotecnica@feec.cat. És obligatori presentar la documentació original abans del 16 de juny, per correu postal o presencialment a la FEEC (Rambla 41, pral. 08002 Barcelona).

Procediment per a l’adjudicació de subvenció

La Comissió d’Equipaments es reunirà per decidir quins projectes rebran subvenció atenent a l’interès del projecte, l’estat del material a reequipar i l’experiència dels equipadors. La FEEC ho comunicarà als interessats per correu electrònic i ho farà públic. Posteriorment els farà el lliurament dels materials necessaris. L’import de la subvenció es repartirà equitativament entre totes les entitats sol·licitants.

Termini de realització dels equipaments: Les tasques dels equipaments es faran durant l’any 2017.

Termini per a la presentació de memòries

Les persones o entitats que hagin realitzat algun equipament subvencionat per la FEEC hauran de presentar una memòria del mateix en el termini que va des del final de l’actuació fins a la data màxima del 30 de desembre del mateix any, a fi que la Comissió d’Equipaments pugui presentar la memòria final de l’exercici abans de finalitzar l’any.

Requisits o criteris que han de complir les zones o vies a equipar

Els projectes han de presentar-se per mitjà dels fulls de sol·licitud (un full per a cada via o sector esportiu a equipar).

En tots els casos convé comptar amb l’aprovació dels primers equipadors de la via o zona.

Cal respectar les possibles limitacions a la intervenció, derivades de regulacions de caràcter mediambiental, de propietat o altres.

Materials a instal·lar

 Els materials a utilitzar seran sempre inoxidables.

Preferentment es donarà prioritat als parabolts i tant sols en llocs amb una corrosió extraordinària, punts d’assegurança molt especials o en itineraris d’escalada esportiva es podrà demanar la instal·lació d’ancoratges químics.

Com a norma general, per a les assegurances de via s’instal·larà parabolt inoxidable de 10 mm de diàmetre per 8 -10 cm de longitud amb xapa també inoxidable.

Per a les reunions s’instal·larà dos parabolts de 12 mm de diàmetre per 8 – 10 cm de longitud amb xapes proveïdes d’anelles, tot el conjunt també inoxidable.

Els ràpels que coincideixin amb una via, les “reunions-ràpel” estaran constituïdes preferentment per dos ancoratges M-12 units per una cadena en forma de “V” amb una anella al mig. Tot el conjunt també inoxidable. Al costat del ràpel s’instal·larà també un ancoratge M-12 INOX. Per refermar la instal·lació i facilitar les maniobres dels que pugen i dels que baixen.

Com a norma general, qualsevol instal·lació de ràpel tindrà sempre, en qualsevol cas 2 parabolts M-12 amb xapa, 2 trams de cadena en “V” i anella central. Tot en material inoxidable.

Qui realitza els equipaments?

 Les persones responsables de l’equipament i que hi intervinguin seran de reconeguda experiència. També faran constar al full de sol·licitud un currículum sobre la seva experiència en matèria d’equipaments.

Els equipaments seran supervisats per membres de la Comissió.

Model de sol·licitud