Activitats de difusió

L’objectiu d’aquestes bases és regular el procediment per a la concessió de subvencions per al suport les activitats no competitives descrites per entitats (o membres d’entitats) afiliades a la FEEC.

Procediment per a la concessió de subvencions (300 €):

Aquest concepte és nou en la política de subvencions FEEC i es proposa aquest any de forma experimental. La idea és promocionar espais de comunicació i cultura de l’escalada a Catalunya amb un especial interès en les tecnologies de la informació i comunicació i les noves xarxes socials.

 • Interès esportiu, social i cultural de l’activitat.
 • Grau d’obertura de l’activitat a tots els federats.
 • Nivell d’informació, comunicació i difusió presentats en el projecte.
 • Nivell d’impacte en les xarxes socials
 • Compromís amb l’accés lliure i gratuït a l’activitat.
 • Finançament de l’activitat.
 • Qualitat del projecte presentat.

Sol·licituds

Les sol·licituds s’hauran de presentar a l’Àrea d’Excursionisme de la FEEC, entitats@feec.cat abans del 31 de juliol de 2018 amb la següent documentació:

 • Carta de petició firmada pel president de l’entitat, indicant el nom, telèfon i adreça de correu electrònic del responsable del projecte.
 • Projecte de l’activitat (o memòria, si l’activitat ja ha estat realitzada en el moment de tancament del període de presentació de sol·licituds).
 • Pressupost de l’activitat.
 • Memòria de l’any anterior (en cas d’haver-se fet).
 • Tríptic, dossier, etc. informatiu amb els anagrames de la FEEC i de la Secretaria General de l’Esport (excepte la línia b.)

Tramitació, resolució i notificació

 • Un cop finalitzat el termini de presentació, l’Àrea d’Excursionisme avaluarà les sol·licituds rebudes d’acord amb els criteris establerts en el punt 3 d’aquestes bases i formularà la proposta de concessió de subvencions, que es resoldrà definitivament en la següent Junta directiva.
 • La resolució de la finalització del procediment es notificarà a les entitats mitjançant correu electrònic i es farà públic a la pàgina web de la FEEC.
 • Obligacions de les entitats beneficiàries de la subvenció: des del moment en què els subvencionats coneguin la concessió de la subvenció hauran d’afegir el logotip de la FEEC a tota la documentació editada, gràfica i audiovisual que faci referència a l’activitat objecte de subvenció.

Justificació

Les entitats beneficiàries d’aquestes subvencions hauran de justificar-les amb l’entrega de:

 • Memòria de l’activitat, amb reportatge fotogràfic. En el cas de la línia b) serà suficient una ressenya detallada amb informació de les dates d’implementació dels reequipaments i alguna fotografia il·lustrativa.
 • Per a la línia b: inventari del material utilitzat en el reequipament i retorn (si s’escau) del material no utilitzat.
 • Balanç de l’activitat tenint en compte la subvenció de la FEEC.
 • Per a les línies a) i c): factures pel mateix valor subvencionat juntament amb la carta-rebut que les entitats rebran en el moment de la notificació. 

Altres

 • L’Àrea d’Excursionisme prendrà (i assumirà) les decisions en aspectes no previstos en aquesta convocatòria.
 • Les convocatòries podran ser considerades desertes. En aquest cas, els romanents es destinaran a incrementar les subvencions de la línia b), ja sigui al 2018 o com a traspàs de romanent al 2019. www.feec.cat Rambla 41, pral. 08002 Barcelona. T 934 120 777. F 934 126 353
 • Les entitats que sol·liciten subvenció han d’estar al corrent de pagament amb la FEEC i haver validat la fitxa de dades a l’aplicatiu del carnet federatiu, així com no tenir deutes i/o sancions econòmiques amb el Comitè de Competició i Disciplina Esportiva i/o el Comitè d’Apel·lació.
 • No es pot subvencionar aquesta mateixa activitat en altres subvencions FEEC.